13/06/2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CIMITIRULUI MUNICIPAL VULCAN

CAPITOLUL  – I –  DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prin cimitir, in acceptiunea prezentului Regulament se intelege locul special amenajat si dotat, destinat inhumarii, exhumarii, reinhumarii persoanelor decedate, cu respectarea dispozitiilor sanitare si antiepidemice legale.

Art.2. Cimitirul Municipal Vulcan, situat pe str. Decebal, face parte din domeniul public al municipiului Vulcan si este administrat de S.C. Pregoterm S.A. Vulcan.

Art.3. Infiintarea, extinderea sau desfintarea cimitirului se face potrivit legii, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Vulcan si cu respectarea planului urbanistic general.

Art.4. Atribuirea locurilor de inhumare, efectuarea inhumarilor, efectuarea lucrarilor funerare, precum si administrarea, organizarea si intretinerea cimitirelor se face conform prevederilor prezentului Regulament.

Art.5. Beneficiarilor tuturor legilor speciale, conform carora au dreptul la un loc de veci gratuit, respectiv, Legea nr. 44/1994, Decret-Lege 189/2000, Legea nr. 341/2004, in cazul decesului acestor persoane, li se vor atribui locuri de veci gratuite, pe baza adeverintei de inhumare si a documentelor doveditoare ca sunt beneficiari ai uneia din legile de mai sus.

CAPITOLUL   – II –  ATRIBUIREA IN FOLOSINTA, AMENAJAREA SI INTRETINEREA LOCURILOR DE INHUMARE DIN CIMITIRE

Art.6. Locurile de veci din cimitirele aflate in administrarea S.C. Pregoterm S.A. Vulcan vor putea fi atribuite numai in folosinta, la cererea cetatenilor, pe baza taxelor stabilite de catre Consiliul Local al municipiului Vulcan, in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

Art.7. Intr-un loc de mormant pot fi inhumati prin suprapunere doi morti, cu respectarea prescriptiilor sanitare in vigoare, groapa pentru primul mort fiind de 2 m adancime, permitandu-se astfel suprapunerea.

Art.8. Groapa simpla pentru inhumarea cadavrelor umane are urmatoarele dimensiuni:

– lungime 2 m;

– latime 1 m;

– adancime 2 m.

Art.9. Locurile de inhumare se atribuie numai in folosinta pe o durata de 7-25 de ani la decesul unei persoane, apartinatorilor acesteia pe baza aprobarii cererii de catre S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, cu plata integrala si anticipata a taxei de concesionare.Titular al concesiunii va fi: sotul (in cazul decesului sotiei), sotia (in cazul decesului sotului), iar in lipsa acestora, cea mai apropiate rude fata de decedat, respectiv: ascendent in linie dreapta (parinte), descendent in linie dreapta (copil, nepot, stranepot, etc.), in baza declaratiei verbale a solicitantului inhumarii.

Art.10. Se vor atribui, fara plata, locurile de veci in cimitir, dupa cum urmeaza:

a) veteranilor de razboi si vaduvele de razboi in conformitate cu prevederile Legii 44/1994;

b) fostilor detinuti politici si deportatilor in conformitate cu prevederile Legii 189/2000;

c) urmasilor eroilor martiri ai Revolutiei in conformitate cu prevederile Legii 341/2004.

Mentiune: Pentru aceste categorii de persoane, solicitantii vor anexa la cerere acte doveditoare, atribuirea facandu-se in conformitate cu art. 5 al prezentului regulament.

Art.11. Atribuirea anticipata decesului a locurilor de veci se va face numai in favoarea locuitorilor municipiului Vulcan.

Art.12. Persoanelor care detin locuri de veci în concesiune si sunt beneficiare ale drepturilor prevazute de art. 5, la cerere, pot solicita reconcesionarea cu titlu gratuit.

Art.13. Atribuirea fara plata si/sau scutirea de plata se refera la un singur loc de veci.

Art.14. Concesiunile obtinute in baza art. 5 nu pot fi transmise prin acte intre vii.

Art.15. Atribuirea locului de veci se face pe baza Contractului de concesiune incheiat intre cele doua parti, in prezenta titularului concesiunii, care va fii însotit si de un alt membru din familie.

Art.16. Atribuirea in folosinta a locurilor de veci se face în locurile ramase libere prin neplata taxei de concesionare in termenul prevazut de prezentul Regulament, in ordinea vechimii neplatii sau a gradului de lasare in starea de parasire si neîngrijire.

Art.17. Dreptul de folosinta asupra locurilor de veci inceteaza:

a) la expirarea duratei termenului de concesionare;

b) titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept, in scris, în favoarea S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, fara a avea pretentia la despagubiri;

c) cand concesionarul nu respecta dispozitiile prevazute în prezentul Regulament;

d) in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a locurilor de inhumare si a lucarilor funerare;

Art.18. S.C. Pregoterm S.A. Vulcan acorda un termen de 90 de zile de la data expirarii termenului de concesionare pentru plata reconcesionarii. Dupa expirarea acestui termen titularul pierde dreptul de reconcesionare asupra locului de veci respectiv si acesta intra în circuitul de repartizare a locurilor libere.

Art.19. In cazul in care dreptul de folosinta asupra locurilor de veci a încetat si pe aceste locuri exista lucrari funerare, fostii titulari sunt obligati sa le desfiinteze si sa le ridice in termen de 60 de zile de la data incetarii concesionarii.

In caz contrar, acestor lucrari li se vor aplica dispozitiile legale referitoare la bunurile abandonate.

CAPITOLUL  – III  – CONSTRUCTII SI AMENAJARI

Art.20. Beneficiarii concesiunii locurilor de mormant pe 7-25 de ani pot executa, in limitele suprafetelor detinute, lucrari de constructii, dupa cum urmeaza:

a) lucrari supraterane: insemne, borduri sau imprejmuiri, monumente, cavouri, constructii si amenajari funerare speciale ( lespezi, obelis-curi si alte lucrari de arta plastica );

b) lucrari subterane: cripte, gropi zidite.

Art.21. Executarea lucrarilor de constructii funerare prevazute la art. 20 va putea fi începuta numai dupa obtinerea avizului de construire si va fi executata în termen de cel mult 3 luni de la emiterea acestuia.

Cererea de emitere a avizului va fi insotita obligatoriu de declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la executantul lucrarii.

Art.22. Predarea amplasamentului in vederea construirii locului de veci se face in prezenta concesionarului, reprezentantului S.C. Pregoterm S.A. Vulcan si executantul autorizat al lucrarii funerare. Convocarea acestor persoane se va face de catre executantul care a contractat lucrarea.

Art.23. Pentru obtinerea avizului de constructie, in vederea executarii lucrarilor in cimitir, beneficiarul va plati S.C. Pregoterm S.A. Vulcan o taxa de 72,94 lei, T.V.A. inclus.

Art.24. Lucrarea de constructie va avea urmatoarele dimensiuni: lungime 2,60 m si latime 1,60 m. Nerespectarea aliniamentului si a suprafetei locului de mormant concesionat confera dreptul S.C. Pregoterm S.A. Vulcan de demolare a constructiei executate ilegal.

Art.25. Executantul oricarei lucrari funerare in cimitir are obligatia sa predea si sa demonstreze reprezentantului S.C. Pregoterm S.A. Vulcan faptul ca lucrarea s-a terminat la timp si ca mormantul si spatiul inconjurator au fost curatate si puse in ordine.

Art.26. Este interzisa depozitarea in cimitir a oricaror materiale de constructie, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, precum si efectuarea oricaror lucrari pregatitoare.

Transportul materialelor in incinta cimitirului se va face numai cu autovehicule care au inspectia

tehnica la zi, în caz de nerespectare, conducerea S.C. Pregoterm S.A. Vulcan este autorizata sa interzica accesul in incinta cimitirului.

Art.27. Pamantul rezultat prin sapaturi, resturile de orice natura, ca urmare a operatiilor de constructii, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de catre constructorii lucrarilor, in afara cimitirului la gropile de gunoi special amenajate.

Art.28. Constructorii vor putea folosi energia electrica si apa din incinta cimitirului numai cu acordul conducerii S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, în conditiile achitarii contravalorii consumului real.

Art.29. Este interzisa taierea de arbori sau arbusti sau distrugerea vegetatiei fara aprobarea administratiei cimitirului.

Nerespectarea celor de mai sus se sanctioneaza conform legii.

CAPITOLUL  – IV –  REGULI PRIVITOARE LA INHUMAREA, DEZHUMAREA PERSOANELOR DECEDATE

Art.30. Inhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza adeverintei originale, eliberate de oficiul starii civile care a inregistrat decesul, cu plata anticipata a tarifelor pentru inhumare si manopera pentru sapat groapa la sediul S.C. Pregoterm S.A. Vulcan.

Art.31. Administratia cimitirului are obligatia de a proteja cu prelate pe perioada saparii locului de veci, mormintele invecinate celui unde urmeaza a fi inhumat decedatul si de asemenea de a asigura la/si imprejurul locului de veci curatenia si aducerea la starea initiala.

Art.32. In cazul persoanelor decedate in alte localitati, inhumarea in cimitiul aflat in administrarea S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, se face in baza adeverintei de inhumare, si a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locala de sanatate publica.

Art.33. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data inhumarii pe baza adeverintei eliberate in acest scop de Consiliul local al municipiului Vulcan.

Art.34. Solicitarea deshumarii si reinhumarii poate fi facuta numai de catre titularul/titularii dreptului de folosinta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 36. În cazul in care singura persoana ce se afla in mormant a fost deshumata si reinhumata in alt loc de veci, titularul concesiunii pierde dreptul de folosinta.

Art.35. La cererile de deshumare se ataseaza copia certificatului de deces a persoanei ce urmeaza a fi deshumata si dovada asupra locului de veci unde urmeaza a fi reinhumata.

Art.36. In mod exceptional, deshumarea se poate face si inainte de expirarea termenului prevazut la art. 34, în urmatoarele situatii:

– dupa implinirea termenului de 1 an de la data inhumarii si numai in perioada 1 nov.-31 martie, pe baza adeverintei eliberate de centrele sanitare si antiepidemice teritoriale, in scopul reinhumarii persoanei deshumate in alt loc de mormant.

– indiferent de data cand a avut loc inhumarea, pe baza dispozitiei date potrivit legii de Parchet sau de instantele judecatoresti.

Art.37. Deshumarea osemintelor decedatilor inhumati in urma cu 7 ani si reinhumarea lor, se poate face in tot timpul anului, pe baza adeverintei eliberate in acest scop de catre Consiliul local al municipiului Vulcan.

Art.38. Deshumarile si reinhumarile se fac de catre administratia cimitirului, in prezenta familiei persoanei decedate sau al unui reprezentant al acesteia cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

CAPITOLUL  – V –  OBLIGATIILE TITULARILOR DREPTULUI DE FOLOSINTA A LOCURILOR DE INHUMARE

Art.39. Titularii dreptului de folosinta a locului de inhumare au urmatoarele obligatii:

– instalarea unui insemn care sa contina numele si prenumele decedatului sau a concesionarului;

– asigurarea lizibilitatii inscrisurilor de pe placile si tablele comemorative;

– ingrijirea permanenta a locului de mormant, intretinerea constructiilor de orice fel existente la locul de veci precum si intretinerea cararilor dintre morminte si a aleilor secundare de acces in parcele;

– respectarea suprafetelor atribuite spre folosinta, fiind interzisa orice extindere in carari sau alei, afara de situatiile in care acest lucru a fost aprobat de conducerea S.C. Pregoterm S.A. Vulcan;

– la locurile de mormant se vor admite numai plantatii floricole de talie mica (mai mica de 0,5 m.);

– resturile vegetale rezultate din intretinerea locurilor de inhumare, resturile de material rezultate in urma lucrarilor de reparatii ce se efectueaza la partile de constructie a mormintelor se vor depozita de catre titulari numai in locurile special amenajate;

– ocrotirea tuturor arborilor de talie mare aflati in incinta cimitirelor, taierea acestor arbori se va face numai în cazuri exceptionale si cu aprobarea conducerii S.C. Pregoterm S.A. Vulcan;

– utilizarea cu simt gospodaresc a bunurilor din cimitire;

– de a se interesa periodic asupra datei cand expira termenul de folosinta a mormintelor;

– de a comunica, in scris, orice schimbare survenita cu privire la persoana titularului si domiciliul acesteia;

– sa amenajeze si sa intretina locurile de veci, asigurandu-le un aspect cat mai civilizat.

Art.40. S.C. Pregoterm S.A. Vulcan asigura urmatoarele servicii:

– concesionarea locurilor de veci si predarea acestora;

– acordarea de consultanta referitoare la concesiuni;

– incasarea taxelor de concesionare si manopera sapat groapa;

– predarea amplasamentelor.

Art.41. Administratia cimitirului raspunde de ingrijirea locurilor de depunere în vederea inhumarii, a imprejmuirilor, a cailor de acces, a instalatiilor de alimentare cu apa si energie electrica, canalizare si de alte dotari;

CAPITOLUL  – VI  – ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRULUI. REGULI DE ORDINE SI PAZA

Art.42. Personalul de administrare a cimitirului prevazut in prezentul Regulament este acel aprobat in organigrama. Paza cimitirului este asigurata de S.C. Pregoterm S.A. Vulcan.

Art.43. Administratia cimitirului raspunde de intreg inventarul imobil si mobil al cimitirului si indeplineste formalitatile cerute de reglementarile in vigoare cu privire la concesionarea locurilor de veci, inhumari, exhumari, constructii, servicii catre populatie si respectarea planului de sistematizare a cimitirelor tinand evidenta locurilor concesionate. De asemenea, administratia cimitirului raspunde de ingrijirea spatiilor verzi, aleilor, supravegherea lucrarilor de constructii care se efectueaza, urmarind asigurarea ordinii si curateniei la locurile din jurul constructiilor.

Art.44. Intrarea publicului in cimitir este permisa numai intre orele stabilite in acest scop, si anume:

– in intervalul 1 martie – 31 octombrie intre orele 7,00 – 20,00;

– in intervalul 1 noiembrie si ultima zi a lunii februarie intre orele 8,00-17,00.

In afara acestui program nici o persoana nu are drept de acces sau de stationare in incinta cimitirului.

Art.45. Se interzice:

– intrarea in cimitir a persoanelor in stare de ebrietate, a cersetorilor si a vanzatorilor ambulanti;

– introducerea in cimitir a oricaror animale sau lasarea lor libera in spatiul cimitirului;

– producerea de zgomot si scandal;

– ruperea, calcarea sau scoaterea din cimitir a florilor;

– profanarea prin orice mijloace a mormintelor;

– distrugerea sau degradarea in orice mod a arborilor ornamentali;

– plantarea fara aprobare a arborilor, arbustilor si tufelor pe morminte si imprejurul lor;

– aruncarea gunoiului sau materialelor rezultate in urma lucrarilor de întretinere a mormintelor in alte locuri decat in cele stabilite in acest scop;

– depozitarea materialelor de constructii funerare pe aleile de acces si pe mormintele din vecinatatea celui pe care se executa lucrarea;

– nerespectarea suprafetei atribuite spre folosinta prin extinderea in carari, alei sau in perimetrul

locurilor de inhumare invecinate precum si lasarea in stare de neingrijire a mormintelor.

– circularea cu mijloace auto si stationarea acestora in incinta cimitirului.

CAPITOLUL  – VII –  RASPUNDERI SI SARCINI

Art.46. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare si hotararilor emise de Consiliul Local al municipiului Vulcan.

Art.47. Constatarea incalcarilor prevederilor prezentului Regulament se face de catre conducerea S.C. Pregoterm S.A. Vulcan.

CAPITOLUL  – VII –  DISPOZITII FINALE

Art.48. Taxa de reconcesionare de perioade de 7 ani se va achita conform tarifelor aprobate prin Hotarari ale consiliului local la data platii.

Art.49. In caz de deces a titularului concesiunii, dreptului de folosinta asupra locului de veci, se transmite potrivit legilor succesorale inscrise in Codul civil in intervalul duratei concesiunii.

Art.50. Dreptul de concesiune inceteaza prin neplata ei, acesta revenind proprietarului de drept – respectiv Consiliului local.

Art.51. Nefiind obiect al dreptului de proprietate personala, locurile de veci nu pot fi instrainate prin acte de vanzare-cumparare intre vii.

Art.52. Actele de atribuire in folosinta a locurilor de inhumare eliberate de catre S.C. Pregoterm S.A. Vulcan in favoarea unor persoane fizice, pana la intrarea in vigoare a prezentului Regulament, raman in vigoare.

Art.53. Atributiile si sarcinile ce revin personalului incadrat in activitatea de administrare a cimitirului se vor stabili separat pentru fiecare angajat in parte.

Art.54. Litigiile ivite de pe urma transmiterii dreptului de concesionare sau de folosinta asupra locului de mormant, se vor rezolva pe cale amiabila sau, de la caz la caz, pe cale judecatoresca.

Art.55. Accesul persoanelor in cimitir se va face în costumatie decenta, cu o comportare adecvata locului, fara animale de companie.

Art.56. Societatea care administreaza cimitirul de pe raza municipiului Vulcan este S.C. Pregoterm S.A. Vulcan, cu sediul in Vulcan, b-dul. M. Viteazu, nr. 31, camera 19.

 

Director General,

Ing. Danci Marius Daniel